Pārlekt uz galveno saturu

Sertifikācija

Ārstniecības personas sertifikāta piešķiršana notiek pēc sertifikācijas eksāmena sekmīgas nokārtošanas, novērtējot un apliecinot ārstniecības personas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskās vai diagnostiskās metodes lietošanā. Ārstniecības personas sertifikācija attiecināma uz ārstniecības personām, kura ir reģistrēta valsts informācijas sistēmā – ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, un kura apguvusi izglītības programmu atbilstoši Ārstniecības likuma 26.panta trešajā daļaā noteiktajām prasībām.

1. solis - Dokumentu iesniegšana un maksājuma veikšana

 

Ārstniecības persona, kas vēlas kārtot sertifikācijas eksāmenu, iesniedz sertifikācijas komisijā iesniegumu, kuram pievieno nepieciešamos dokumentus. Pieteikšanās sertifikācijas eksāmenam notiek elektroniski rakstot uz e-pastu lfa.sertifikacijas.komisija@gmail.com. un norādot izvēlēto sev ērto sertifikācijas eksāmena datumu. Sertifikācijas dokumenti jānosūta pa pastu uz:

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Abonementa kastīte Nr.23,

Pasta nodaļa Ķekava,

Ķekava,

LV-2123

 

Nepieciešamie dokumenti
  1. Iesniegums.  Lai sertificējamās personas iesniegumā varētu atzīmēt, ka esiet reģistrēts/-a Latvijas ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrā, lūdzu pārbaudiet informāciju par sevi kā ārstniecības personu, kura šobrīd ir tiesīga praktizēt profesijā, ārstniecības personu identifikatoru un reģistrācijas termiņu. Informāciju var atrast https://registri.vi.gov.lv/rap.
  2. Sertifikācijas lapa (2 kopijas). NB! 14. - 17. punktus aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai ārstniecības persona, kuras vadībā vai uzraudzībā strādā sertificējamā ārstniecības persona. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm. 14. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu. 15. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar sertifikāciju (piemēram - "lūdzu sertificēt fizioterapeita specialitātē." 16. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.
  3. Izglītības dokumenta kopija par iegūto medicīnisko izglītību
  4. Izglītības dokumenta kopija par iegūto fizioterapeita kvalifikāciju
  5. Profesionālās darbības pārskats (ar parakstu apstiprina sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem 6 jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - fizioterapeits, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā esošo un bijušajām darba vietām. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisija, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā
  6. Dokumenta kopija, kas apliecina valsts valodas prasmi (ja to nosaka Valsts valodas likuma prasības)
  7. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par sertifikācijas procesa apmaksu

 

Sertifikācijas procesa maksa 59,76 eiro (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.672  – maksājums jāveic uz LFA kontu).

LFA rekvizīti:

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

 

 

 

2.solis - Sertifikācijas eksāmens

  1. Teorētiskā daļa – tests ar atbilžu variantiem, atbilstoši sertifikācijas eksāmena programmai (pielikums). Palīgmateriālu izmantošana nav atļauta.
  2. Praktiskā daļa – situāciju uzdevums. Gatavojoties mutiskai atbildēšanai ir atļauta palīgmateriālu izmantošana. Iespējams, ka uz kāda no kolēģiem būs jānodemonstrē situācijas uzdevumā aprakstītā pacienta izmeklēšana vai terapijas paņēmieni. Lūdzam, izvēlēties atbilstošu un ērtu apģērbu.

 

Informācijas avotu saraksts, lai sagatavotos sertifikācijas eksāmenam.

Ja fizioterapeits nav nokārtojis sertifikācijas teorētisko daļu, tad pie praktiskās daļas kārtošanas NETIEK pielaists (LFA sertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 2107., 27.05.2021.).

Ja fizioterapeits divas reizes pēc kārtas atsaka savu dalību sertifikācijas eksāmenā, tad nākošā iespēja pieteikties kārtot sertifikācijas eksāmenu ir tikai pēc gada (LFA sertifikācijas komisijas sēdes protokols Nr. 90., 16.09.2015.).

 

 

 

Veidlapas:

Sertificējamās personas iesniegums

Sertifikācijas lapa

Citi saistīti dokumenti:

Ministru kabineta noteikumiem Nr.672 „Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu profesionālo zināšanu pārbaudes un sertifikācijas maksas pakalpojumu cenrādis”

Profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu punktu aprēķins

Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

Profesionālās darbības pārskats

 

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar sertifikāciju un resertifikāciju, vērsties pie komisijas sekretāres Evitas Legzdiņas!

Kontaktinformācija:

Evita Legzdiņa

e-pasts: lfa.sertifikacijas.komisija@gmail.com

tālr.: 29383706