Pārlekt uz galveno saturu

Fizioterapija onkoloģijā

Apakšgrupas apraksts

Kontaktinformācija:
E-pasts: fizio.onko@gmail.com

Apakšgrupas ''Fizioterapija onkoloģijā'' valdes locekļi:

 • Jana Parfjonova, A/S  "Latvijas Jūras medicīnas centrs",  Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
 • Kristīne Asonova, SIA ''Lietišķās kreativitātes grupa'', pašnodarbināta persona
 • Marta Skudra, Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca
 • Valērija Dzirgause, ''Fizioterapijas klīnika SPARS''
 • Līva Tiesnese, ''IzZiniFizio'' Fizioterapijas kabinets
 • Dace Stirāne, Nacionālais Rehabilitācijas centrs ''Vaivari'' 
Apakšgrupas vīzija

Ikvienam Latvijas iedzīvotājam ar onkoloģisku saslimšanu anamnēzē ir pieejama kvalitatīva, uz personu vērsta, uz pierādījumiem balstīta fizioterapija.

Apakšgrupas mērķis

Attīstīt fizioterapeitu kompetenci un vienotu sabiedrības izpratni par fizioterapijas nozīmi, iespējām un pamatotību personām ar diagnosticētu onkoloģisku saslimšanu.

Apakšgrupas uzdevumi
 1. Mazināt ar onkoloģiskām saslimšanām saistītos aizspriedumus fizioterapeitu kopienā.
 2. Stiprināt profesionālo identitāti, padarot fizioterapiju onkoloģijā kā neatņemamu tās sastāvdaļu.
 3. Veicināt uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas onkoloģijā attīstību Latvijā.
 4. Veicināt informācijas un pieredzes apmaiņu fizioterapeitiem gan Latvijas, gan pasaules mērogā.
 5. Veicināt fizioterapijas zinātnes attīstību onkoloģijas jomā.
 6. Attīstīt sabiedrības izpratni par fizioterapijas iespējām un nozīmi personām ar diagnosticētu onkoloģisku saslimšanu.
Apakšgrupas biedru tiesības un pienākumi

Tiesības

 1. Piedalīties Apakšgrupas pārvaldē - iesniegt priekšlikumus par tās darbības uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli.
 2. Piedalīties visos Apakšgrupas organizētajos pasākumos, rosināt tēmu aktualitāti, iesaistīties pasākumu rīkošanā.
 3. Piedalīties Apakšgrupas valdes vēlēšanās, tikt ievēlētam tajā saskaņā ar Latvijas Fizioterapeitu asociācijas APAKŠGRUPU NOLIKUMU un Apakšgrupas statūtu noteikumiem.
 4. Piedalīties Apakšgrupas organizēto darba grupu darbā.
 5. Ar Apakšgrupas valdes piekrišanu publicēt savus darbus Apakšgrupas plašasaziņas platformās.
 6. Ar ziņojumu (piemēram, klīniskais gadījums, tēzes, medicīniskās tehnoloģijas apskats) uzstāties Apakšgrupas rīkotos tālākizglītības pasākumos.
 7. Vērsties pie Apakšgrupas valdes pēc padoma un atbalsta, ja tas saistīts ar klīnisko darbību vai pētniecību, jautājumos par fizioterapiju onkoloģijā.

Pienākumi

 1. Ievērot Apakšgrupas statūtus un valdes lēmumus.
 2. Ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt Apakšgrupas mērķu un uzdevumu īstenošanu.
 3. Uzstājoties ar ziņojumu Apakšgrupas rīkotos tālākizglītības pasākumos, ievērot valdes noteiktās prasības ziņojumam un uz pierādījumiem balstītas fizioterapijas principus.
 4. Patstāvīgi īstenot pašizglītošanās pasākumus atbilstoši fizioterapijas onkoloģijā kontekstam.
 5. Piedalīties biedru sapulcēs.
 6. Iesaistīties Apakšgrupas darbības popularizēšanā.
 7. Demonstrēt koleģialitāti, profesionalitāti, cieņu un dalīties ar savām zināšanām un prasmēm.
Biedru apstiprināšanas kārtība
 1. Apakšgrupā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti, kas ir LFA biedri.
 2. Lai iestātos Apakšgrupā, personai ir elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa, kas pieejama LFA mājaslapā apakšgrupas sadaļā
  (PIETEIKUMA ANKETA, LAI KĻŪTU PAR APAKŠGRUPAS BIEDRU - AIZPILDI ŠEIT)
 3. Lēmumu par biedra uzņemšanu Apakšgrupā pieņem Apakšgrupas valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, var ierasties pats pieteicējs un šajā gadījumā valdei jādod pieteicējam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Lēmums pieteicējam tiek paziņots elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas.
 4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Apakšgrupas, rakstveidā paziņojot par to valdei.
 5. Biedru var izslēgt no Apakšgrupas ar valdes lēmumu, ja: a. Biedrs nepilda saistošos valdes lēmumus, savus pienākumu un uzņemtās saistības; b. Biedra rīcība kaitē Apakšgrupas darbībai, ir pretrunā ar LFA ētikas kodeksu un šajos statūtos noteiktajiem biedra pienākumiem.
 6. Jautājumu par Apakšgrupas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu savas rīcības skaidrošanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Apakšgrupas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo elektroniski izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Par Apakšgrupas biedru var kļūt jebkurš LFA biedrs, aizpildot pieteikšanās anketu (PIETEIKUMA ANKETA, LAI KĻŪTU PAR APAKŠGRUPAS BIEDRU - AIZPILDI ŠEIT)

LFA apakšgrupas ''Fizioterapija onkoloģijā'' statūti - lejuplādē šeit.