Pārlekt uz galveno saturu

Resertifikācija

Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz nepieciešamos dokumentus. Resertifikācijas dokumenti jānosūta pa pastu uz:

Latvijas Fizioterapeitu asociācija

Abonementa kastīte Nr.23,

Pasta nodaļa Ķekava,

Ķekava,

LV-2123

 

Nepieciešamie dokumenti
 1. Iesniegums;
 2. Resertifikācijas lapa (2 kopijas). NB! 16. - 19. punktus aizpilda aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai pati ārstniecības persona, ja tā ir ārstniecības iestādes vadītājs vai īpašnieks. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm. 16. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu. 17. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar resertifikāciju (piemēram - "lūdzu resertificēt fizioterapeita specialitātē." 18. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats;
 3. Profesionālās darbības pārskats (ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem 6 jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - fizioterapeits, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā esošo un bijušajām darba vietām. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisjja, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā;
 4. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas;
 5. Šobrīd spēkā esošā fizioterapeita sertifikāta kopija;
 6. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopija par resertifikācijas procesa apmaksu.

Resertifikācijas procesa maksa 48,38 eiro (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim – maksājums jāveic uz LFA kontu).

LFA rekvizīti:

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

 

 

Resertifikācija tiek atzīta, ja:

 1. Savlaicīgi ir iesniegti visi nepieciešamie dokumenti;
 2. Ir iegūtu 250 tālākizglītības punkti, no kuriem vismaz 60%  tiešā saistībā ar fizioterapeita specialitāti;
 3. Sertifikāta derīguma laikā fizioterapeita specialitātē ir strādāts vismaz 3 gadus;
 4. Profesionālās darbības pārskats atbilst vērtēšanas kritērijiem;
 5. Esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā ir veikta profesionālo zināšanu pilnveide neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā. To nosaka Ministru Kabineta noteikumi Nr. 317. (https://likumi.lv/ta/id/282367-arstniecibas-personu-un-arstniecibas-atbalsta-personu-registra-izveides-papildinasanas-un-uzturesanas-kartiba), kuri pie speciālistu resertifikācijas tiek skatīti kopā ar  MK noteikumiem Nr. 943. (https://likumi.lv/ta/id/253782-arstniecibas-personu-sertifikacijas-kartiba). Iegūtie tālākizglītības punkti tiek pieskaitīti pie tiem 40% no 250 punktiem, kuriem resertifikācijā nav obligāti jābūt tieši ar specialitāti saistītiem. Sertifikācijas Padomes sēdes protokola izraksts - pielikumu skatīt šeit.

 

Veidlapas:

Resertificējamās personas iesniegums

Resertifikācijas lapa

Citi saistīti dokumenti:

Profesionālās un zinātniskās darbības un tālākizglītības pasākumu punktu aprēķins

Ministru kabineta noteikumi Nr.943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība

Profesionālās darbības pārskats

Latvijas Ārstniecības profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020. gada 5. aprīlī ir stājies spēkā ''Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību'' (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28. pantā noteikts, ka ''Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.''

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.
→ Piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.

!!! Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts, t.sk., dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz 3 mēnešus pirms derīguma termiņa beigām.