Latvijas Fizioterapeitu asociācijas valde 2019. gada 5. augustā apstiprināja ''Apakšgrupu nolikumu''.


1. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas apakšgrupas

1. Latvijas Fizioterapeitu asociācijas (LFA) apakšgrupas tiek veidotas specifiskā fizioterapijas interešu jomā, lai dalītos ar zinātniskajām iemaņām un zināšanām un veicinātu fizioterapijas nozares attīstību.
2. Apakšgrupa tiek dibināta kā LFA struktūrvienība saskaņā ar Biedrību un Nodibinājumu likuma 50.panta 1.daļu.

2. Prasības apakšgrupai

1. Apakšgrupa darbojas saskaņā ar LFA pamatnostādnēm un darbības principiem un tās darbība nav pretrunā ar LFA statūtiem.
2. Apakšgrupa darbojas saskaņā ar fizioterapeita profesijas standartu.
3. Apakšgrupai ir savi statūti/nolikums.
4. Apakšgrupa sastāv no vismaz 5 fizioterapeitiem, kas pārstāv noteiktu fizioterapijas interešu jomu.
5. Apakšgrupai ir pašai sava valde un viens valdes pārstāvis ir sadarbības persona ar LFA valdi. LFA valde apstiprina apakšgrupas valdi.
6. Apakšgrupas biedriem jābūt LFA biedriem. Ja biedrs saskaņā ar LFA statūtiem zaudē LFA biedra statusu, tas zaudē arī apakšgrupas biedra statusu.
7. Apakšgrupa ir finansiāli neatkarīga no LFA.
8. Apakšgrupa pēc LFA pieprasījuma sniedz informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar apakšgrupas interešu jomu.

3. LFA un apakšgrupas savstarpējās attiecības

1. LFA palīdz pārstāvēt Apakšgrupas intereses valsts institūcijās un citās organizācijās.
2. LFA organizatoriski un finansiāli atbalsta apakšgrupu kļūt un pastāvēt kā biedru organizācijai Vispasaules Fizioterapeitu Konfederācijas apakšgrupās.
3. LFA iespēju robežās konsultējas ar apakšgupu jautājumos, kur publiski jāpauž skatījums par apakšgrupas intrešu jomas skarto tēmu.
4. Apakšgrupai tiek izveidota atsevišķa sadaļa LFA mājaslapā, apakšgrupa regulāri nodod LFA valdei mājaslapā ievietojamo informāciju. Apakšgrupa var veidot savu mājaslapu.
5. Reizi gadā kopā ar LFA, ar LFA finansēm, tiek rīkots izglītojošs pasākums visiem LFA biedriem.
6. Pēc apakšgrupas lūguma un ar LFA valdes lēmumu apakšgrupa var gūt finansiālu atbalstu citām apakšgrupas aktivitātēm.
7. Apakšgrupa sniedz regulāru (1x gadā) informāciju LFA valdei par biedru sastāvu.
8. Apakšgrupa LFA kopsapulcē 1x gadā sniedz darbības un finansiālo pārskatu.

4. Apakšgrupas dibināšana

1. Lai dibinātu apakšgrupu, LFA valdei tiek iesniegti sekojoši dokumenti:
1.1. Statūti, kuros kā minimums norādīts:
1) apakšgrupas nosaukums
2) kas var kļūt par apakšgrupas biedriem
3) apakšgrupas mērķi un uzdevumi
4) biedru tiesības un pienākumi
5) biedru apstiprināšanas kārtība
6) apakšgrupas biedru kopsapulce (vismaz 1x gadā) un lemšanas kārtība
7) apakšgrupas valdes ievēlēšanas kārtība un valdes struktūra
8) balsošanas un lēmumu pieņemšanas kārtība
1.2. Apstiprināmās valdes sastāvs. Apakšgrupas valdē jābūt pārstāvjiem no vismaz trim neatkarīgām ārsntiecības iestādēm.
1.3. Biedru saraksts.

''Apakšgrupu nolikums'' - lasi šeit!