Kā kļūt par LFA biedru

Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu.

(LFA Statūtu 4.1.punkts)

 

1. Lai kļūtu par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedru, jāiepazīstas ar LFA statūtiem un jāaizpilda biedra reģistrācijas karte - aizpildi šeit!

2. Esošajiem LFA biedriem, ja ir radušās izmaņas Jūsu iepriekš iesūtītajos datos, lūdzam aizpildīt LFA biedra datu atjaunošanas karti - aizpildi šeit!


Informācija par LFA biedru naudu

♦ Pēc LFA statūtiem biedru naudas apmērs ir 30,00 euro gadā, fizioterapijas studentiem - 15,00 euro gadā.
Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.
Jaunajiem biedriem un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10,00 euro

Maksājot LFA biedru naudu, lūdzam maksājuma uzdevumā norādīt sekojošu tekstu:
LFA biedru naudas maksājums, Vārds, Uzvārds, Gads par kuru tiek maksāta biedru nauda. Studentiem papildus jānorāda arī studenta apliecības numurs.
Piem. LFA Biedra naudas maksājums, Liene Bērziņa, 2021

LFA rekvizīti:

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100