Kā kļūt par LFA biedru

Biedrībā var iestāties fizioterapeiti, fizioterapeitu asistenti un fizioterapijas specialitātes studenti. Fiziskas personas, kuras vēlas kļūt par Biedrības biedru, iesniedz noteiktas formas rakstisku pieteikumu – iesniedzot to elektroniskā formā vai nosūtot pa pastu. Pieteikuma formu nosaka Biedrības valde. Pretendentam jāiemaksā iestāšanās nauda biedru sapulces noteiktajā apmērā.

(LFA Statūtu 4.1.punkts)

 

1. Lai kļūtu par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas biedru, jāiepazīstas ar LFA statūtiem un jāaizpilda biedra reģistrācijas karte - aizpildi šeit! 

• Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Lēmums pieteicējam tiek paziņots rakstveidā vai elektroniski mēneša laikā pēc lēmuma pieņemšanas. 

2. Esošajiem LFA biedriem, ja ir radušās izmaņas Jūsu iepriekš iesūtītajos datos, lūdzam aizpildīt LFA biedra datu atjaunošanas karti - aizpildi šeit!


Informācija par LFA biedru naudu

♦ Pēc LFA statūtiem biedru naudas apmērs ir 30,00 euro gadā, fizioterapijas studentiem - 15,00 euro gadā.
Biedru naudas iemaksu par katru gadu jāveic līdz 28. februārim.
Jaunajiem biedriem un arī tiem kuri atkārtoti reģistrējas pēc izslēgšanas LFA papildus jāiemaksā VIENREIZĒJA iestāšanas maksa 10,00 euro

Maksājot LFA biedru naudu, maksājuma uzdevumā norādiet šādu informāciju:
LFA biedru naudas maksājums, Vārds, Uzvārds, Gads par kuru tiek maksāta biedru nauda. Studentiem papildus jānorāda arī studenta apliecības numurs.


Piemērs: LFA Biedra naudas maksājums, Liene Bērziņa, 2021

LFA rekvizīti:

Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100