en

 • Ārstniecības likums lasi šeit.

 • Fizioterapeita profesijas standarts (saskaņots 2021. gada 13. oktobrī) lasi šeit.

 • Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība 
  (Ministru kabineta noteikumi Nr. 555) lasi šeit.

Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība
(Ministru kabineta noteikumi Nr.317) lasi šeit.
Spēkā esošs no 2016. gada 1. jūnija

 

 • Noteikumi par ārstniecibas personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu (Ministru kabineta noteikumi Nr.268) lasi šeit.
  ⇒Sadaļa fizioterapeits (T 01) un fizioterapeita asistents (T 04) lasi šeit.

 • Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām 
  (Ministru kabineta noteikumi Nr.60) lasi šeit.

 • Biedrību un nodibinājumu likums lasi šeit.

 • Ārstniecības iestāžu medicīniskās un uzskaites dokumentācijas lietvedības kārtība
  (Ministru kabineta noteikumi Nr. 265) lasi šeit.
  Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 265 “Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” paredz izmaiņas, kuru mērķis ir mazināt administratīvo un finansiālo slogu ārstniecības iestādēm. Līdz šim ambulatorās un stacionārā pacienta kartes ārstniecības iestādei bija jāuzglabā 75 gadus pēc pēdējā veiktā ieraksta. Turpmāk šis termiņš būs 40 gadi pēc pēdējā veiktā ieraksta vai 15 gadi pēc pacienta nāves.
  Grozījumus lasi šeit.

 • Par medicīnas asistentu fizioterapijā lasi šeit.

 • Eiropas parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) lasi šeit.

 • Zāļu valsts aģentūra, Ārstniecībā izmantojamo medicīnisko tehnoloģiju datu bāze (Fizioterapijas tehnoloģijas) lasi šeit.

Go to Top