Resertifikācija

Resertifikācija

Ārstniecības persona, kas vēlas veikt resertifikāciju ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms sertifikāta derīguma termiņa beigām iesniedz sekojošus dokumentus:

  1. Iesniegumu;
  2. Resertifikācijas lapa (2 kopijas). NB! 16. - 19. punktus aizpilda aizpilda ārstniecības iestāde, kurā strādā ārstniecības persona, vai pati ārstniecības persona, ja tā ir ārstniecības iestādes vadītājs vai īpašnieks. Ja ārstniecības persona strādā vairākās ārstniecības iestādēs (pamatspecialitātē, apakšspecialitātē, papildspecialitātē vai ārstnieciskajā vai diagnostiskajā metodē), informācija nepieciešama no visām ārstniecības iestādēm. 16. punktā tabulā ir jāatzīmē vajadzīgo un jānorāda īsu pamatojumu. 17. punktā ir jāraksta ieteikums saistībā ar resertifikāciju (piemēram - "lūdzu resertificēt fizioterapeita specialitātē." 18. punktā jābūt ne tikai parakstam, bet arī paraksta atšifrējumam un jānorāda parakstītāja ieņemamais amats.
  3. Profesionālās darbības pārskatu (ar parakstu apstiprina  sertifikāta pretendents un iestādes/nodaļas vadītājs). Atbildes uz šiem 6 jautājumiem, kas jāiekļauj profesionālās darbības pārskatā, raksta sertifikāta pretendents - fizioterapeits, dokumentu apstiprina iestādes vai nodaļas vadītājs. Profesionālās darbības pārskats ir jāraksta par katru esošā sertifikāta derīguma termiņa laikā esošo un bijušajām darba vietām. Vērtēšanas tabulu aizpilda sertifikācijas komisjja, vadoties pēc tā, kas rakstīts profesionālās darbības pārskatā;
  4. Tālākizglītības punktu apstiprinošo dokumentu kopijas;
  5. Šobrīd spēkā esošā fizioterapeita sertifikāta kopija;
  6. Maksājumu apliecinoša dokumenta kopiju par resertifikācijas procesa apmaksu;


Resertifikācija tiek atzīta, ja:


♦ Resertifikācijas procesa maksa: 48.38 € (atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim - maksājums jāveic uz LFA kontu). 
♦ Resertifikācijas dokumentus jānosūta pa pastu uz: Latvijas Fizioterapeitu asociācija, Abonomenta kastīte Nr. 8, Titurgas pasta nodaļa, Zaļā iela 5, Baloži, Ķekavas novads, LV -2128

 

Veidlapas:

 

Citi saistīti dokumenti:

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar sertifikāciju un resertifikāciju, vērsties pie komisijas sekretāres - Evitas Legzdiņas!!!

Kontaktinformācija:
Evita Legzdiņa
E-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
mob. tel.: 29383706

No 01.03. 2021. visi resertifikācijas dokumenti ir jāsūta uz šādu adresi:
Latvijas Fizioterapeitu asociācija
Abonomenta kastīte Nr. 8
Titurgas pasta nodaļa
Zaļā iela 5, Baloži
Ķekavas novads
LV -2128

Latvijas Ārstniecības profesionālo organizāciju savienība informē, ka 2020. gada 5. aprīlī ir stājies spēkā ''Likums par iestāžu darbību ārkārtējās situācijas laikā saistībā ar Covid-19 izplatību'' (https://likumi.lv/ta/id/313730-par-valsts-instituciju-darbibu-arkartejas-situacijas-laika-saistiba-ar-covid-19-izplatibu), kura 28. pantā noteikts, ka ''Lai novērstu ārkārtējās situācijas seku ietekmi uz ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu darbību, visu ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu spēkā esošās reģistrācijas vai spēkā esošā sertifikāta termiņš tiek pagarināts par sešiem mēnešiem.''

Ievērojot minēto, visu šobrīd spēkā esošo sertifikātu (neatkarīgi no to izdošanas datuma) derīguma termiņš tiek pagarināts par 6 (sešiem) mēnešiem.
→ Piemēram, tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta derīguma termiņš beidzas, 2020.gada 15.jūnijā, tas bez jebkādām ārstniecības personas papildu darbībām automātiski tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., tā beigu termiņš būs 2020.gada 15.decembris. Arī tām ārstniecības personām, kurām sertifikāta beigu termiņš ir, piemēram, 2024.gada 15.jūnijs, tas tiks pagarināts par 6 mēnešiem, t.i., līdz 2024.gada 15.decembrim.

!!! Nekas cits visā sertifikācijas procesā netiek mainīts, t.sk., dokumenti resertifikācijai ir jāiesniedz 3 mēnešus pirms derīguma termiņa beigām.

LFA rekvizīti
Latvijas Fizioterapeitu asociācija,
Reģ. Nr. 40008011680
SEB banka
Kods: UNLALV2X
Konta nr.: LV68UNLA0034102263100

Go to top