Informācija par Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 2011. gada 2. aprīļa semināru

Latvijas Fizioterapeitu asociācijas 2011. gada 2. aprīļa seminārs
,,Multiprofesionāla rehabilitācija bērniem”

 

Programmā tika iekļautas sekojošas tēmas:

  1. ,,Sociāli medicīniskā rehabilitācijas plāna izstrāde. Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. Agrīnas bērnu rehabilitācijas vadlīnijas.”
  2. ,,Rehabilitācijas tehnoloģijas (individuālā rehabilitācijas plāna izstrādes principi, bērns ar īpašām vajadzībām un viņa vecāki multiprofesionālās rehabilitācijas ietvaros, klīnisko gadījumu analīze).”
  3. ,,Funkcionēšanas novērtēšana (novērtēšana un analīze SFK ietvaros, standartizētie novērtēšanas instrumenti bērniem ar funkcionēšanas ierobežojumiem, atlase bērnu iekļaušanai rehabilitācijas programmā).”
  4. ,,Psiholoģiskais atbalsts bērniem ar īpašām vajadzībām un viņu vecākiem. Smilšu spēļu terapija rehabilitācijas procesā – mērķi, iespējas, efektivitāte.”
  5. ,,Funkcionālie aspekti iekļaujošajā izglītībā. Praktiskā pieredze.”
  6. ,,Individuālo tehnisko palīglīdzekļu izvēle un pielāgošana bērniem. Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas plānošana un organizēšana.”

 
  Sestdienas rītā Biznesa augstskolas ,,Turība” konferenču zālē notika valsts SIA ,,Nacionālais rehabilitācijas centrs ,,Vaivari”” sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti un LFA, Eiropas Ekonomiskās zonas finansētu projektu atbalstīta apmācība rehabilitācijas speciālistiem ,,Multiprofesionāla rehabilitācija bērniem”, kuru apmeklēja liels skaits fizioterapeitu un citu veselības aprūpes speciālistu.


  Kā pirmais semināru iesāka prof. Aivars Vētra par tēmu ,,Sociāli medicīniskā rehabilitācijas plāna izstrāde''. Nacionālais daudzfunkcionālais atbalsta centrs bērniem ar īpašām vajadzībām. Agrīnas bērnu rehabilitācijas vadlīnijas.” Visi klātesošie tika iepazīstināti ar LRPOA aktualitātēm, par bērnu rehabilitācijas projektu Vaivaros un individuālo rehabilitācijas plānu prognozējamas invaliditātes gadījumā. Izklāstīšu nozīmīgu informāciju ikvienam veselības speciālistam - prof. A.Vērta stāstīja par individuālajiem rehabilitācijas plāniem prognozējamas invaliditātes gadījumā (ar 2011.gada 1.janvāri ir spēkā jauns pacientu statuss pacients ar prognozējamu invaliditāti). Individuālo plānu mērķis ir novērst invaliditātes iestāšanos, ja to ar mērķtiecīgiem un savlaicīgiem rehabilitācijas un ārstēšanas pasākumiem var aizkavēt, kā arī veicināt pacientam nepieciešamo ārstniecisko un sociālo pakalpojumu pieejamību. Par šo plānu atbildīgais ir ārstējošais ārsts, tā izstrāde notiek pēc 26 darba nespējas nedēļām un to apstiprina VDEĀK – ārsts eksperts. VDEĀK plānu akceptē, noraida vai arī nepieciešami tā papildinājumi, kam seko plāna izpilde.
  Turpinājumā sekoja asoc. prof. Anitas Vētras uzstāšanās par tēmu ,,Rehabilitācijas tehnoloģijas.” Asoc.prof. A.Vētra uzsvēra, ka rehabilitācija ir funkcionēšanas uzlabošana, kas sevī ietver medikamentus, fizikālās modalitātes, terapeitiskos vingrinājumus, kustību un aktivitāšu modifikāciju, adaptāciju un palīgierīces, kā arī ortozes un protēzes. Zinām, ka rehabilitācijas vide ir stacionāra, ambulatora iestāde un mājas aprūpe. Asoc.prof. A.Vētra uzsvēra, kā no rehabilitācijas speciālistu puses mājas aprūpei ir pievērsta ļoti maza uzmanība, bet tā ir liela iespēja, kurā varam darboties sniedzot savus palīdzību vai pakalpojumus mājās vidē. Tikām iepazīstināti ar rehabilitācijas mērķiem un to līdzekļiem, kā arī funkcionālajiem spēju līmeņiem. A.Vētra sīkāk izklāstīja par pacienta anamnēzi un izmeklēšanu (novērtēšanu) rehabilitoloģijā, kā arī par GMFCS piecu līmeņu skalu (I līmenis – staigā bez ierobežojumiem, II līmenis – staigā ar ierobežojumiem, III līmenis – staigā ar rokā turamu pārvietošanās ierīci, IV līmenis – ierobežota pašpārvietošanās, var izmantot elektrisku ratiņkrēslu, V līmenis – tiek pārvietots ratiņkrēslā), kuru izmanto bērniem un jauniešiem ar BCT.
  Plašu informāciju par tēmu ,,Funkcionēšanas novērtēšana” sniedza RSU Rehabilitācijas katedras lektore Lolita Cibule. Lektore sniedza plašu informāciju par PVO Starptautisko klasifikācijas saimi, kura sevī ietver: SSK – 10 (Starptautiskā slimību klasifikācija), SFK (Starptautiskā funkcionēšanas, nespējas un veselības klasifikācija), SFK-BJ (bērniem un jauniešiem), kā arī tika pieminēta ICHI (International Classification of Health Interventions). Manu uzmanību pievērsa slaids, kurā tika parādīta mērķu sasnieguma skala, par kuru iepriekš nebiju neko dzirdējusi. Skala ir no -2 līdz +2 , kur -2 (sākuma stāvoklis), -1 (uzlabojums, bet mērķis nav sasniegts), 0 (mērķis sasniegts), +1 (vairāk) un +2 (daudz vairāk). Manuprāt, ļoti saprotama un pielietojama skala funkcionēšanas novērtēšanai.
  Visi klātesošie ar interesi klausījās psiholoģes Ineses Ābolas uzstāšanos par tēmu ,,Psiholoģiskais atbalsts vecākiem un bērniem ar īpašām vajadzībām rehabilitācijas procesā, izmantojot smilšu spēles terapijas metodi”. Vienas smilšu terapijas nodarbība ilgst 40 – 50 min, kopā 10 apmeklējuma reizes. Terapijas mērķis ir dot iespēju klientam izpaust savus pārdzīvojumus, iekšējos konfliktus ar spēles starpniecību. Kā teica psiholoģe, smilšu kaste ir kā sava veida ekrāns uz kuru klients projicē slēptus konfliktus, jūtas, vēlēšanas un idejas. Tika izklāstītas smilšu terapijas iespējas, minēšu dažas no tām: meklēt resursus, lai uzveiktu slimības, mācīties sadzīvot ar neārstējamām slimībām, uzlabot saskarsmes prasmes un citas.
  Manuprāt, ļoti emocionāla, no smaida līdz pat asarām bija lektores mag. paed. Ineses Kārkliņas uzstāšanās ,,Funkcionālie aspekti iekļaujošajā izglītībā”. Visi klātesoši tika iepazīstināti ar iespējamiem izglītības iegūšanas modeļiem un ar ko jāsaskaras skolēna ar speciālām vajadzībām vecākiem ceļā uz vispārizglītojošo skolu. Lektore dalījās pieredzē darbā ar skolēniem Vaivaru pamatskolā.
  Semināra nobeigumā uzstājās prof. Aivars Vētra par tēmu ,,Individuālo tehnisko palīglīdzekļu izvēle un pielāgošana bērniem. Tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas plānošana un organizēšana.” Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar palīgtehnoloģiju iedalījumu un to modeļiem. Plašāku informāciju par palīgtehnoloģijām un ar tām saistītiem palīdzības rīkiem, Jūs varat atrast www.eastin.info

Uz tikšanos nākamajā LFA seminārā!!!

Rakstu sagatavoja
Liene Glāzere

Go to top